top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB KLIENTOM

platné od: 1.10.2018   

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) vydáva spoločnosť T a T Slovakia, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 1231/39, 024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO: 47 848 731, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 62588/L (ďalej len „Spoločnosť“).

I. časť: Úvodné ustanovenia

 

 

 

 • Výklad pojmov 

 

Ďalej uvedené pojmy uvedené veľkými začiatočnými písmenami majú ďalej v texte výzvam ako je definovaný v tejto časti

 

Akadémia: tréningové a pohybové centrum prevádzkované Spoločnosťou 

Tréning: 1 cvičebná hodina trvajúca 55 minút (vrátane rozcvičky a strečingu)

Typ Tréningu: tréningové programy definované v časti II. týchto VOP

Otvorená skupina: skupina označená tak v Rozvrhu; v prípade týchto skupín Akadémia negarantuje systematický progres v rámci skupiny 

Uzavretá skupina: skupina označená tak v Rozvrhu

Rozvrh: rozpis časov a miestností (miest), kde prebiehajú Tréningy spolu s označením o akú skupinu sa jedná; je zverejnený na webovom sídle Akadémie a/alebo na FB

Klient: fyzická osoba, ktorá uzatvorila Zmluvu o Tréningu a/alebo Zmluvu o Službe

Záujemca: fyzická osoba, ktorá prejaví záujem o absolvovanie Tréningu a/alebo o využívanie Služby, ale ešte neuzatvorila Zmluvu 

Služba: spoločné označenie pre vyšetrenie u fyzioterapeuta, konzultáciu u výživového poradcu, všeobecnú konzultáciu alebo masáž, pričom každé z uvedených je Službou

webové sídlo Akadémie: www.tuateraz.sk  

FB: profil https://sk-sk.facebook.com/TuATeraz.Eu/ 

Zmluva o Tréningu: záväzkový vzťah uzatvorený na dobu určitú medzi Klientom a Spoločnosťou, z ktorého je Spoločnosť povinná poskytnúť Klientovi Typ Tréningu podľa voľby Klienta a Klient je povinný za objednaný Typ Tréningu zaplatiť Spoločnosti poplatok podľa týchto VOP

Zmluva o Službe: záväzkový vzťah uzatvorený jednorázovo medzi Klientom a Spoločnosťou, z ktorého je Spoločnosť povinná poskytnúť Klientovi ním objednanú Službu a Klient je povinný za objednanú Službu zaplatiť Spoločnosti poplatok podľa týchto VOP

Náhrada: čerpanie Služby namiesto Tréningu, ktorý je inak predmetom Zmluvy o Tréningu, alebo čerpanie Tréningu v iných termínoch, ak to tieto VOP umožňujú a len za podmienok vyplývajúcich z týchto VOP

Zmluva: spoločné označenie pre Zmluvu o Tréningu a Zmluvu o Službe

Užívateľ: osoba, ktorá od Spoločnosti prevezme do užívania športové vybavenie

 

 

 • Všeobecné pravidlá absolvovania Tréningov a využívania Služieb

 

 

  1. Každý Záujemca je povinný informovať o svojom zdravotnom stave Trénera / Fyzioterapeuta / Maséra / Výživového poradcu, najmä tým, že mu pravdivo a úplne odpovie na otázky týkajúce sa zdravotných rizík, oznámi akútne a chronické bolesti, zranenia a iné zdravotné riziká, o ktorých vie a ktoré by mohli mať vplyv na zdravie Klienta, ak absolvuje Tréning alebo využije Službu.

  2. Za neplnoleté deti plnia povinnosť podľa bodu 2.1. rodičia alebo iní zákonní zástupcovia. 

  3. Spoločnosť má právo požiadať pred poskytnutím Tréningu a/alebo Služby písomné vyhlásenie o zdravotnom stave Klienta.

  4. Zmena zdravotného stavu Klienta v priebehu trvania Zmluvy o Tréningu, najmä práceneschopnosť, operačné zákroky, liečenia, rehabilitácie a obdobné prekážky na strane Klienta nie sú dôvodom na zrušenie Zmluvy o Tréningu, sú však dôvodom na Náhradu, ak ju pri danom Type Tréningu tieto VOP pripúšťajú.

  5. Čerpanie dovolenky, pracovná zaneprázdnenosť, pracovná cesta, rodinné alebo iné osobné alebo administratívne, technické, technologické, dopravné, meteorologické a prírodné prekážky, nie sú dôvodom na zrušenie Zmluvy o Tréningu, sú však dôvodom na Náhradu, ak ju pri danom Type Tréningu tieto VOP pripúšťajú.

  6. Klient nemá právo na výber Trénera, ktorý bude viesť jeho Tréning. Trénerov prideľuje Akadémia podľa aktuálnych prevádzkových možností a podľa tréningového plánu skupiny určeného Akadémiou. 

 

 

 • Uzatvorenie Zmluvy o Tréningu

 

  1. Záujemca je povinný oznámiť Akadémii najneskôr na konci prvého Tréningu, ktorého sa zúčastní v kalendárnom mesiaci, aký Typ Tréningu si na daný mesiac objednáva. Toto oznámenie vykoná ústne a Akadémia si jeho výber zaeviduje. 

  2. Prvou účasťou Záujemcu na Tréningu v kalendárnom mesiaci platí, že medzi Záujemcom a Spoločnosťou došlo k uzatvoreniu Zmluvy o Tréningu v trvaní do konca príslušného kalendárneho mesiaca, pokiaľ sa medzi Záujemcom a Spoločnosťou výslovne nedohodne iný čas trvania Zmluvy o Tréningu. To znamená, že Zmluva o Tréningu vznikne kedykoľvek v priebehu kalendárneho mesiaca, čo však nezakladá dôvod na pomerné zníženie poplatku. 

  3. Pokiaľ Záujemca nesplní povinnosť podľa bodu 3.1. platí, že si objednal taký istý Typ Tréningu, aký využíval v poslednom predchádzajúcom období, inak platí, že si objednal Typ Tréningu – Mesačný program v otvorenej skupine – 3 Tréningy za týždeň.

  4. Zmluva o Tréningu je obojstranne záväzná. Klient nemá právo Zmluvu o Tréningu jednostranne zrušiť, vypovedať ju, odstúpiť od nej, ani inak spôsobiť jej zánik. Zmluva o Tréningu zanikne uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná. 

  5. Povinnosť zaplatiť za objednaný Typ Tréningu vzniká Klientovi momentom uzatvorenia Zmluvy o Tréningu a absolvovaním prvého Tréningu v kalendárnom mesiaci.

 

 

 • Uzatvorenie Zmluvy o Službe

 

  1. Zmluva o Službe je uzatvorená momentom prijatia požiadavky Záujemcu Spoločnosťou, najmä dohodnutím termínu Služby. 

  2. Zmluva o Službe sa uzatvára jednorázovo, na každú Službu (termín). 

  3. Povinnosť zaplatiť za Službu vzniká Klientovi ihneď po skončení (odobratí) Služby. 

 

 

 • Platenie za Tréningy a Služby

 

  1. Platby prijíma Spoločnosť v hotovosti do pokladne priamo v Akadémii alebo prevodom na účet Spoločnosti.

  2. Pokiaľ Spoločnosť eviduje nedoplatok Klienta za Tréning a/alebo Službu, upozorní ho na túto skutočnosť. V prípade nezaplatenia, si Spoločnosť vyhradzuje právo nevpustiť Klienta na Tréning, neposkytnúť mu Službu a vymáhať od neho vzniknutý nedoplatok.

  3. Evidenciu úhrad vedie Spoločnosť.

  4. Všetky poplatky v týchto VOP sú vyjadrené vrátane dane z pridanej hodnoty.

  5. Zaplatený poplatok nie je možné preniesť na inú osobu. 


 

 

 • časť: Tréningy

 

 

 

 • Trojmesačný program 

 

  1. Cena je 300,00 EUR za jednu osobu za tri kalendárne mesiace. Platbu je možné vykonať v troch splátkach po 100,00 EUR, vždy do piateho dňa v kalendárnom mesiaci.

  2. Tréningy každej Uzavretej skupiny sa konajú podľa Rozvrhu. Klient prednostne navštevuje Tréningy svojej skupiny, vzhľadom na spoločný tréningový plán skupiny navrhnutý Akadémiou.

  3. V cene sú zahrnuté 3 Tréningy za týždeň. Po prvých 6 týždňoch môže Klient zmeniť svoju Uzavretú skupinu za inú skupinu, po dohode s Akadémiou. 

  4. Predpokladaný minimálny počet Tréningov je 12 za kalendárny mesiac. 

  5. V cene je každý mesiac zahrnutá 1 masáž / rehabilitácia podľa voľby Klienta v trvaní 50 minút. 

  6. V cene je každý mesiac zahrnutá 1 návšteva sauny.

  7. V cene je každý mesiac zahrnuté jedno meranie telesnej kompozície tela a konzultácia s výživovým poradcom v trvaní 30 minút. Klient, ktorý vstupuje prvý raz do Trojmesačného programu má v cene zahrnutú tiež vstupnú prehliadku (časť III. bod 3.3. týchto VOP).

  8. Nevyužité Služby uvedené v bodoch 1.5., 1.6. a 1.7. sa neprenášajú do nasledujúceho mesiaca.

  9. Pokiaľ si Klient v danom kalendárnom mesiaci nevyčerpá predplatený minimálny počet Tréningov, má nárok na Náhradu nasledovne: 

   1. právo nahradiť si 1 Tréning vo svojej skupine 1 Tréningom v inej Uzavretej skupine za podmienky, že je v skupine voľná kapacita – maximálny počet je 8 osôb a prednosť majú Klienti danej Uzavretej skupiny,

   2. právo nahradiť si 1 Tréning vo svojej skupine 1 Tréningom v Otvorenej skupine, pričom platí pravidlo „skoršieho príchodu“ alebo rezervačný systém, ak je v Akadémii zavedený,

   3. za 4 vynechané Tréningy má právo na 1 ďalšiu masáž / rehabilitáciu v trvaní 50 minút.

  10. Nenahradené Tréningy ani nevyužité Náhrady sa neprenášajú do ďalšieho mesiaca.

 

 

 • Mesačný program v Uzavretej skupine 

 

 

  1. Cena je 100,00 EUR za jednu osobu za jeden kalendárny mesiac.

  2. Spravidla sa jedná o pokračujúce Uzavreté skupiny, ktoré absolvovali Trojmesačný program. 

  3. Tréningy každej Uzavretej skupiny sa konajú podľa Rozvrhu. Klient prednostne navštevuje Tréningy svojej skupiny, vzhľadom na spoločný tréningový plán skupiny navrhnutý Akadémiou.

  4. V cene sú zahrnuté 3 Tréningy za týždeň. Klient má právo zúčastniť sa na ktoromkoľvek Tréningu realizovaného Akadémiou.

  5. Predpokladaný minimálny počet Tréningov je 12 za kalendárny mesiac.

  6. V cene je zahrnutá 1 masáž / rehabilitácia podľa voľby Klienta v trvaní 50 minút.

  7. V cene je zahrnutá 1 návšteva sauny.

  8. V cene je zahrnuté jedno meranie telesnej kompozície tela a konzultácia s výživovým poradcom v trvaní 30 minút. 

  9. Nevyužité Služby uvedené v bodoch 2.6., 2.7. a 2.8. sa neprenášajú do nasledujúceho mesiaca.

  10. Pokiaľ si Klient v danom kalendárnom mesiaci nevyčerpá predplatený minimálny počet Tréningov, má nárok na Náhradu nasledovne: 

   1. právo nahradiť si 1 Tréning vo svojej skupine 1 Tréningom v inej Uzavretej skupine za podmienky, že je v skupine voľná kapacita – maximálny počet je 8 osôb a prednosť majú Klienti danej Uzavretej skupiny,

   2. právo nahradiť si 1 Tréning vo svojej skupine 1 Tréningom v Otvorenej skupine, pričom platí pravidlo „skoršieho príchodu“ alebo rezervačný systém, ak je v Akadémii zavedený,

   3. za 4 vynechané Tréningy má právo na 1 ďalšiu masáž / rehabilitáciu v trvaní 50 minút.

  11. Nenahradené Tréningy ani nevyužité Náhrady sa neprenášajú do ďalšieho mesiaca.

 

 

 • Mesačný program v Otvorenej skupine 

 

 

 

 • Mesačný program v Otvorenej skupine – 2 Tréningy za týždeň 

 

   1. Cena je 55,00 EUR za jednu osobu za kalendárny mesiac.

   2. Tréningy Otvorených skupín sa konajú podľa Rozvrhu. Klient môže navštevovať výlučne Tréningy Otvorených skupín. Maximálny počet osôb na jednom Tréningu je 10. Preto si Spoločnosť vyhradzuje právo nevpustiť Klienta na Tréning, ak počet prítomných Klientov dosiahol 10. 

   3. V cene je zahrnutých 8 Tréningov za kalendárny mesiac. 

   4. V cene je zahrnuté jedno meranie telesnej kompozície tela a PDF výsledky.

   5. Pokiaľ si Klient v danom kalendárnom mesiaci nevyčerpá maximálny počet Tréningov, má nárok na Náhradu za týchto podmienok: 

    1. namiesto 1 Tréningu 1 návšteva sauny,

    2. namiesto 4 Tréningov 1 masáž / rehabilitácia / konzultácia v trvaní 50 minút.

   6. Nenahradené Tréningy ani nevyužité Náhrady sa neprenášajú do ďalšieho mesiaca.

 

 

 • Mesačný program v Otvorenej skupine – 3 Tréningy za týždeň 

 

   1. Cena je 75,00 EUR za jednu osobu za kalendárny mesiac.

   2. Tréningy Otvorených skupín sa konajú podľa Rozvrhu. Klient môže navštevovať výlučne Tréningy Otvorených skupín. Maximálny počet osôb na jednom Tréningu je 10. Preto si Spoločnosť vyhradzuje právo nevpustiť Klienta na Tréning, ak počet prítomných Klientov dosiahol 10. 

   3. V cene je zahrnutých 12 Tréningov za kalendárny mesiac. 

   4. V cene je zahrnuté jedno meranie telesnej kompozície tela a PDF výsledky.

   5. Pokiaľ si Klient v danom kalendárnom mesiaci nevyčerpá maximálny počet Tréningov, má nárok na Náhradu za týchto podmienok: 

    1. namiesto 1 Tréningu 1 návšteva sauny,

    2. namiesto 4 Tréningov 1 masáž / rehabilitácia / konzultácia v trvaní 50 minút.

   6. Nenahradené Tréningy ani nevyužité Náhrady sa neprenášajú do ďalšieho mesiaca.

 

 

 • Individuálny Tréning 

 

 

 

 • Individuálny Tréning 1 osoba 

 

   1. Cena za každý Tréning je 30,00 EUR. 

   2. Pri predplatení 8 Tréningov na dobu 10 týždňov je cena za 8 Tréningov 200,00 EUR.

   3. Tréningy prebiehajú v termínoch dohodnutých individuálne medzi Akadémiou a Klientom, podľa prevádzkových možností Akadémie.

   4. Nevyužité predplatené Tréningy sa po uplynutí 10 týždňov neprenášajú do ďalšieho obdobia.


 

 

 • Individuálny Tréning 2 osoby 

 

   1. Cena za každý Tréning je 40,00 EUR za dve osoby

   2. Pri predplatení 8 Tréningov na dobu 10 týždňov je cena za 8 Tréningov 280,00 EUR za dve osoby. 

   3. Tréningy prebiehajú v termínoch dohodnutých individuálne medzi Akadémiou a Klientami, podľa prevádzkových možností Akadémie.

   4. Pokiaľ niektorá z osôb spoločne navštevujúcich Individuálny Tréning nezaplatí riadne a včas poplatok, Spoločnosť si vyhradzuje právo nevpustiť ju na Tréning a zároveň priradiť k zvyšnému Klientovi inú osobu alebo zmeniť charakter Tréningov na iný Typ Tréningu a zodpovedajúcim spôsobom upraviť cenu pre zvyšného Klienta.

   5. Nevyužité predplatené Tréningy sa po uplynutí 10 týždňov neprenášajú do ďalšieho obdobia

 

 

 • Detské tréningy

 

 

  1. Cena je 50,00 EUR za jedno dieťa za kalendárny mesiac.

  2. Tréningy sa konajú podľa Rozvrhu, 2 krát za týždeň. 

  3. V cene je zahrnutých 8 Tréningov za kalendárny mesiac. 

  4. Pokiaľ si Klient v danom kalendárnom mesiaci nevyčerpá maximálny počet Tréningov, má nárok na Náhradu za týchto podmienok: 

  5. Nenahradené Tréningy ani nevyužité Náhrady sa neprenášajú do ďalšieho mesiaca.


 

 

 • časť: Služby

 

 

 

 • Služby fyzioterapeuta

 

  1. Pred absolvovaním prvej terapie u fyzioterapeuta je potrbené absolvovať vstupnú prehliadku v trvaní 50 minút; jej cena je 35,00 EUR.

  2. Cena každej ďalšej terapie je 30,00 EUR za 50 minút alebo 20,00 EUR za 25 minút.

  3. Službu poskytuje fyzioterapeut, pričom klient mu poskytne základné informácie potrebné pre základnú diagnostiku. 

 

 

 • Služby maséra

 

  1. Cena je 25,00 EUR za 50 minút.

  2. Typ masáže si dohodne Klient s masérom.

 

 

 • Služby výživového poradcu

 

  1. Cena za meranie telesnej kompozície tela a PDF výsledky je 20,00 EUR za osobu.

  2. Cena za meranie telesnej kompozície tela, konzultáciu v trvaní 50 minút a PDF výsledky je 35,00 EUR za osobu.

  3. Cena vstupnej prehliadky – meranie telesnej kompozície tela, konzultácia, PDF výsledky a prehliadka u fyzioterapeuta, v trvaní celkom 80 minút je 60,00 EUR za osobu.

 

 

 • Ostatné konzultačné služby

 

  1. Jedná o konzultácie k tréningovým plánom a tréningovým výsledkom Klienta a ostatným otázkam súvisiacim otázkam.

  2. Cena je 20,00 EUR za 25 minút.


 

 

 • časť: Využívanie sauny

 

 

 1. Sauna je otvorená podľa Rozvrhu prednostne pre Klientov Akadémie.

 2. Maximálny počet osôb v saune je 8.

 3. Návštevník sauny je povinný rešpektovať prevádzkové pravidlá určené Akadémiu, pokyny na saunovanie a hygienické zásady.

 4. Každý návštevník sauny ju využíva na vlastné riziko a je povinný sám vopred dostatočne vyhodnotiť svoj zdravotný stav a saunu nenavštevovať, ak je možné predpokladať nežiaduce následky pre jeho zdravie. 

 5. Deti sa môžu saunovať len v sprievode rodičov alebo iných zákonných zástupcov. Akadémia nevytvára osobitné teplotné podmienky pre saunovanie detí, preto deťom do 10 rokov sa saunovanie neodporúča.

 6. Minimálny predplatený počet vstupov do sauny je 10.

 7. Cena za 10 vstupov do sauny je 80,00 EUR. 


 

 

 • časť: Prenájom športového vybavenia

 

 

    1. Spoločnosť prenajíma rôzne druhy športového vybavenia, podľa aktuálnej dostupnosti. Ponuka športového vybavenia a ceny nájmu sú dostupné na www.tuateraz.sk .

    2. Podmienkou využívania športového vybavenia je uzatvorenie písomnej Nájomnej zmluvy, ktorá upravuje podrobnosti o právach a povinnostiach Užívateľa a Spoločnosti. Pokiaľ k uzatvoreniu písomnej Nájomnej zmluvy nedôjde alebo bude neplatná, ale je preukázateľné, že Užívateľ športové vybavenie od Spoločnosti prevzal, platí, že medzi Spoločnosťou a Užívateľom došlo k vzniku nájomného vzťahu. 

    3. Užívateľ vždy preberá športové vybavenie od Spoločnosti vo vlastnom mene a osobne zodpovedá za všetky škody, ktoré na predmete nájmu vzniknú, vrátane jeho straty alebo odcudzenia, a to bez ohľadu na zavinenie Užívateľa. 


 

 

 • časť: Spoločné ustanovenia

 

 

 1. Akadémia je v čase štátnych sviatkov a v čase od 24.12. do 1.1. zatvorená.

 2. Ak v Uzavretej skupine klesne počet Klientov pod 4, vyhradzuje si Akadémia právo túto skupinu zrušiť a zlúčiť s inou Uzavretou skupinou alebo zmeniť Rozvrh alebo rozdeliť Klientov do iných Uzavretých skupín podľa stupňa ich výkonnosti alebo urobiť iné obdobné opatrenia, a to bez nároku na vrátenie poplatku.

 3. Akadémia si vyhradzuje právo na zmeny v Rozvrhu, bez nároku na vrátenie poplatku. Zmeny rozvrhu oznámi Klientom vopred.

 4. Odhlásenie sa z termínu Individuálneho Tréningu / Služby je možné aspoň 24 hodín pred začatím Individuálneho Tréningu / Služby. Pri odhlásení sa v dobe kratšej ako 24 hodín vopred, resp. pri neodhlásení sa (Klient nepríde) platí, že

  1. Tréning / Služba boli Klientovi poskytnuté a 

  2. Klient nemá nárok na Náhradu za takýto Individuálny Tréning a 

  3. Klient je povinný zaplatiť za objednanú Službu cenu podľa týchto VOP.

 5. Akadémia sa môže so Záujemcom dohodnúť na jednorazovej účasti na skupinovom Tréningu, spravidla za účelom oboznámenia Záujemcu so systémom Tréningov v Akadémii. Cena je 8,00 EUR za jednu osobu za jeden skupinový Tréning. 

 6. Akadémia môže v Rozvrhu určiť Tréningy, ktoré sú verejné a ktorých sa môžu zúčastniť aj osoby, ktoré nie sú súčasťou žiadneho predplateného mesačného programu ani Individuálnych Tréningov (ďalej len „Verejnosť“). Cena pre Verejnosť je 8,00 EUR za jednu osobu za jeden Tréning.

 

 • časť: Záverečné ustanovenia

 

 

    1. Tieto VOP sú prístupné Záujemcom a Klientom na webovom sídle Spoločnosti www.tuateraz.eu a v priestoroch Akadémie. 

    2. Spoločnosť si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť aj bez súhlasu Klientov. Zmena ceny Tréningov alebo Služieb nemá vplyv na už zaplatené poplatky.

    3. Pokiaľ sa niektoré ustanovenia týchto VOP stane neplatným alebo neúčinným, bude nehradené takým ustanovením, ktoré bude najviac vyjadrovať zmysel a účet neplatného alebo neúčinného ustanovenia. 

    4. Účasťou na Tréningu alebo využitím Služby Klient potvrdzuje, že si tieto VOP riadne prečítal, s ich obsahom súhlasí a slobodne za týchto podmienok uzatvára so Spoločnosťou príslušnú Zmluvu.

bottom of page